Protoform: KATO.1 [MP] Basket

Description: Basket
Reconstruction: Reconstructs to MP: Malayo-Polynesian
Notes:

*2 PCP *kato "basket".
*3 PEO *kato "basket" (Bgs.1965).
*4 POC *katu(m,9) "basket" (LPO I:77)
*5 PMP *ka(n)tu9 "korb, tasche am kleid" (Dpf. 1938).

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Uvea Kato Basket (Rch)
Fijian Kato Basket, box, trunk, suitcase (Cpl)
Ifira-Mele Kato Basket (all types) (Clk)
Kapingamarangi Gada Basket (Lbr)
Marquesas Kato (MQN) Poche, gousset, petit sac; gaine, fourreau (Lch)
Niuafoʔou Kato Basket (Dye)
Niue Kato Basket (Sph)
Rotuman ʔAfo Basket (Cwd)
Samoan ʔAto Basket (Prt)
Tokelau Ato Suitcase Problematic (Sma)
Tongan Kato Basket, suitcase; pouch, pocket (Cwd)
Tongan Cato A bag; a basket (Mar)
Tuvalu Kato Box with lid (Rby)
Waya Kato Container with lid: case, box, trunk, basket ... (Ply)
Waya Kato-ni Put or keep something in a case (Ply)
West Futuna Kato Basket with a four-cornered base... (Dty)

16 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.