#88.2: Food Plants and their parts - Taro.

Reconstruction Description
KAPE.1 A plant (Alocasia macrorrhiza)
POGI.2 Dark-coloured variety of taro
PULAKA Swamp Taro, Giant Taro (Cyrtosperma merkusii [= chamissonis])
TALO.1 Taro (Colocasia esculenta)
TEWE A plant (Amorphophallus campanulatus)

5 entries found