Protoform: HEKEHEKE-QAGA [XW] Seat

Description: Seat
Reconstruction: Reconstructs to XW: West Polynesia (TON,NIU,EUV,EFU,SAM,TOK,TUV,NFO)
Notes:

*1 Cf. PPN *heke

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna Ekeekeʔaga Chair (Mfr)
Tongan Hekehekaʔanga Seat, place for sitting on (Cwd)

2 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.