Protoform: KAI-PUNU [TA] Selfish *kaip(e, o, u)nu

Description: Selfish *kaip(e, o, u)nu
Reconstruction: Reconstructs to TA: Tahitic
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Mangaia Kaipunu Selfish, stingy, mean (Chn)
Marquesas Kai-pupuni Qui mange en cachette, non généreux Problematic (Dln)
New Zealand Maori Kaiponu Keep to oneself, refuse to let go, withold (Wms)
Rarotongan Kaipenu Selfish, stingy (ATI) (Bse)

4 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.