Protoform: KI-LAA-UTOLU [PN] Third person plural pronoun (independent)

Description: Third person plural pronoun (independent)
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Fijian Iratou Cardinal pronoun, third person trial and limited plural (Cpl)
Niue Lautolu Third person plural pronoun (Sph)

2 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.