Protoform: KII-TAKE [TT] White tern

Description: White tern
Reconstruction: Reconstructs to TT: TT
Notes:

*1 Cf. PN *take-take "bird sp., probably white tern"

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Tahitian ʔIitaataʔe, ʔiitaʔetaʔe Sterne blanche (oiseau) (Gygis alba) (Lmt)
Tuamotu Kiitaketake White Tern (Stn)

2 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.