Protoform: KOI-KOI [CK] Clitoris, uvula

Description: Clitoris, uvula
Reconstruction: Reconstructs to CK: CK
Notes:

*1 Cf. PPN *kakai.3 "sharp".

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Manihiki-Rakahanga Koikoi Uvula (Sve)
New Zealand Maori Atua pii/koikoi/ Clitoris (Wms)
Rarotongan Koikoi Clitoris (Bse)

3 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.