Protoform: PUSI-LOKILOKI [NP] A kind of eel: Pusi-lok(i,o)lok(i,o)

Description: A kind of eel: Pusi-lok(i,o)lok(i,o)
Reconstruction: Reconstructs to NP: Nuclear Polynesian
Notes:

*0 << PN *pusi.2 "Moray eel"

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
New Zealand Maori Puhi-rokoroko Yellow Saltwater Eel (Gymnothorax prasinus), Lamprey (Geotria australis) (Wms)
Sikaiana Pusilokiloki Eel sp. (Sps)

2 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.