Protoform: KI-TAA-UTOLU [PN] First person inclusive plural pronoun (independent): *(ki)taa-utolu

Description: First person inclusive plural pronoun (independent): *(ki)taa-utolu
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*0 >> NP *taa-tou

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Fijian Kedatou Cardinal pronoun, 1st person trial inclusive (Cpl)
Niue Tautolu We, us (inc.) (Sph)
Tongan Kitautolu We (inc.) (Cwd)

3 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.