Protoform: TUU-POUPOU [NP] Trumpet Fish (Aulostomus valentini)

Description: Trumpet Fish (Aulostomus valentini)
Reconstruction: Reconstructs to NP: Nuclear Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Hawaiian Kuupou(pou) Sharp-nosed Wrasse (Cheilio inermis) (Pki)
Moriori Tchu-poup Porpoise Problematic (Bke)
New Zealand Maori Tuupoupou Porpoise (Cephalorhyncjus hectori) Problematic (Wms)
Pukapuka Tuupoupou Trumpet Fish (Aulostomus valentini) (Hpr)
Tahitian Auapa-tohe-/tupou/ Trumpet Fish (Aulostomus valentini) (Hpr)
Tokelau Tuupoupou Trumpet Fish (Aulostomus valentini) (Hpr)
Tuamotu Kakavere-/tupoupou/ Trumpet Fish (Aulostomus valentini) (Stn)

7 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.