Protoform: KAI-LALAO [XO] Immoral behaviour

Description: Immoral behaviour
Reconstruction: Reconstructs to XO: Outliers (NKO KAP NGR TAK NKM OJA SIK PIL REN TIK ANU MAE MFA WFU WEV)
Notes:

*1 Cf. PN *kai.1, *laqo-a

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Luangiua La/lao Steal, stolen (Hbn)
Nuguria Kailaulau Selfish, greedy (Dvl)
Nukumanu Karemata kailallao Commit adultery (Trt)
Pukapuka Kailao Person who is unfaithful to spouse (Mta)
Sikaiana Kailaalao To lie, cheat, steal (Dnr)
Takuu Kailaarao (pl. kailallao) Steal, cheat, deceive; greedy, selfish; thief, theft (Mle)

6 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.