Protoform: KARAKIA [TA] Incantation, charm

Description: Incantation, charm
Reconstruction: Reconstructs to TA: Tahitic
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Marquesas KaŹ”akia Tres petit Problematic (Dln)
Moriori Karikii Incantation (Shd)
New Zealand Maori Karakia Spell, to recite a spell (Wms)
Penrhyn Karakia Individual noted for prophetic powers ; man of knowledge who can see into the future (Bck)
Rarotongan Karakia Invocation, incantation (Sve)
Tuamotu Karakiia Incantation, charm (Stn)

6 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.