Protoform: KITIKITI-VAI [FJ] Dragonfly

Description: Dragonfly
Reconstruction: Reconstructs to FJ: Fijic
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Fijian Kisikisi-wai Damsel-fly (Lakeba) (Wise) Problematic (Cpl)
Fijian Caicai-wai Dragonfly Problematic (Bgs)
Luangiua Sisiavoi Dragonfly (Smd)
Niue Kitikiti Larvae of mosquito (Sph)
Niue Kitikiti-vai. Kitekitevai (Lws,Tgr). Dragonfly (McE)
Takuu Sisioi Dragonfly (Anisoptera spp.) (Mle)
Tongan Kisikisi-vai Dragonfly (Cwd)
Tongan Kiji kiji vy The horse-fly (Mar)

8 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.