Protoform: KORO-MIGO [CE] Wrinkled, crumpled

Description: Wrinkled, crumpled
Reconstruction: Reconstructs to CE: Central-Eastern Polynesian
Notes:

*0 << PN *migo "wrinkled, shrivelled"
*1 Cf. CE *koo-migo "wrinkled".

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Mangaia Koromiomio To crease, crumple up Problematic (Chn)
Mangareva Koromia Etre chiffonné, ridé Problematic (Rch)
Mangareva Koromine Etre froissé, plissé, ridé Problematic (Rch)
New Zealand Maori Koromingomingo Twist, curl, writhe (Wms)
Rarotongan Koromingo Crumpled, wrinkled, creased (Bse)

5 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.