Protoform: LALO-KOKA [XW] Placename

Description: Placename
Reconstruction: Reconstructs to XW: West Polynesia (TON,NIU,EUV,EFU,SAM,TOK,TUV,NFO)
Notes:

*1 Cf. PPN *lalo "under", *koka "a tree (Bischofia)"

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna Lalo-koka House site on Futuna (Bgs)
Niuatoputapu Lolo-koka Colonisation site on Niuatoputapu (Kch) (???)

2 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.