Protoform: LESI [EC] Deceive, lie; false

Description: Deceive, lie; false
Reconstruction: Reconstructs to EC: Ellicean
Notes:

*1 Cf. PN *lohi

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Luangiua Losi Sneak up quietly Problematic (Smd)
Nuguria Kai/lesi To tell lies (Ray)
Nuguria Kai/rehi, kai/lehi (pl. kai/r/rehi) Tell a lie/untruth, prevaricate; deceive, cheat (Dvl)
Sikaiana Lesi/a To be lied to (Dnr)
Takuu Kai/lesi Lie, deceive; liar (Mle)
Tuvalu Lehi Gullibility; the taking advantage of another's gullibility (Rby)
West Futuna Resi/a To lie to (Dty)
West Futuna Re/re-si/a To tempt (Cpl)

8 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.