Protoform: MIGOI. [NP] Twist: *migo(q)i

Description: Twist: *migo(q)i
Reconstruction: Reconstructs to NP: Nuclear Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Hawaiian Minoi Pucker the lips, suck (Pki)
Luangiua Miŋoʔi Whirlwind (Smd)
New Zealand Maori Mingoi Wriggle (Wms)
Samoan Migo/migoi Wriggle about, of the %afato|, a wood-eating grub (Prt)
Tokelau (Migo)migoi Wriggle; writhe, twist the body about (in pain); budge, move slightly (in discomfort) (Sma)

5 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.