Protoform: OKI.1 [EC] Whistling sound

Description: Whistling sound
Reconstruction: Reconstructs to EC: Ellicean
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Easter Island Oki/oki Buzz, hum (Fts)
Ifira-Mele W/oki/ Noise made by Megapode bird Problematic (Clk)
Marquesas Oki/na Whistle (of wind); murmur (Dln)
Tuvalu Oki/oki To whistle (Rby)

4 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.