Search Pollex Online

in

7 Results matching "fangu" in entry:

Language Reconstruction Reflex Description
Tokelau AN.FAFAGO Fafangu Awaken someone
Tongan AN.FAFAGO Fafangu To awaken, rouse from sleep
Tongan CP.FAGU.1 Fangu Calabash; calabash-shell used as a bottle (esp. for holding oil)
Tongan OC.FAGU.2 Fangu Blow through the nose, blow (one's nose)
Tongan PN.FAGU-FAGU Fangufangu Nose-flute
West Futuna PN.FAGU-FAGU Fangu-shia To play Pan;s Pipes
Tongan AN.FAFAGO Fangu/na To be awakened by something (esp. a smell)