Search Pollex Online

in

10 Results matching "fuhi" in entry:

Language Reconstruction Reflex Description
Niue PN.FUHI.A Fuhi Bundle (n) (us. of sugarcane or taro)
Tongan PN.FUHI.A Fuhi Bunch, cluster
Niue PN.FUHI.B Fuhi/fuhi, fui/fui To flock, to crowd; flock of birds, herd, school of fish
East Uvea PN.FUSI.2 Fuhi Lier, attacher ensemble
Niue PN.FUSI.2 Fuhi To tie together, to bundle
Tokelau PN.FUSI.2 Fuhi Dress, bandage; bind, lash; embrace, hug
Tongan PN.FUSI.2 Fuhi To hang up (esp. a bunch of bananas); to hang and carry over one’s shoulder
East Uvea CP.FUSI.1 Fuhi Portion de terre plantée de taro...
Tongan PN.FUHI.A Te/fuhi Ten score, 200 -- of yams
Tongan PN.FUHI.A Lau te/fuhi 100 *langanga* (length of tapa)