Protoform: FILIMOTO [PN] A tree (Flacourtia rukam)

Description: A tree (Flacourtia rukam)
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna Filimoto (Flacourtia rukam) [Zoll] (Mfr)
Niuafo Ēou Filimoto (Flacourtia rukam) (Whr)
Rennellese Higimoto Tree, edible fruits (Flacourtia inermis) (Ebt)
Samoan Filimoto (Flacourtia sp.) Indian prune (Prt)
Tongan Filimoto Tree sp. Flacourtia rukam (in the Niuas); Xylosma simulans (Whr)

5 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.