Protoform: TIKI-TIKI [??] Traditional person

Description: Traditional person
Reconstruction: Reconstructs to ??: Unknown cognate distribution
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
New Zealand Maori Maaui-tikitiki-a-Taranga Youngest child of Taraga (Bgs)
Pukapuka Tikitiki Attendant god or spirit (Bge)
Samoan Tiʔitiʔi Son of Taraga (Turner 1888.209) (Prt)
West Futuna Amo/SiSiki (WFU), Ma/tSiktSiki (ANI) Polynesian hero (Cpl)

4 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.