Entries from Capell 1973 in Pollex-Online

Capell, A. (1973). A new Fijian dictionary. Suva, Government Printer.

Language Item Description
Fijian Koka A tree (Bishofia javanica)
Fijian Qoqo-ta Gather up in handfuls
Fijian Kokoo Cluck
Fijian Qoqo Gather up in handfuls Problematic
Fijian Kora Refuse of scraped coconut
Fijian Qori A tree (Syzygium neurocalyx)
Fijian Koro Village
Fijian Kodro To bark (of a dog)
Fijian Koti Clip, shear
Fijian -qu First person singular possessive
Fijian Kuka Small red and black mangrove crab
Fijian Kuku Mussel sp
Fijian Ququ Dragged along, as anchor over a sandy bottom
Fijian Kula Red Fijian parrot
Fijian Kula Circumcised, to be
Fijian Kolii Dog
Fijian Kuro Clay cooking pot
Fijian Kulu Breadfruit (Serua, Nadroga and Colo West) (Palmer)
Fijian Quru Crunch, scranch in the teeth (chiefly of unripe fruit Problematic
Fijian Kumala Sweet Potato (Ipomoea) () Problematic
Fijian Kumete Wooden kava bowl
Fijian Qumi/a Clench, grasp in fist
Fijian Kumi Beard, chin
Fijian Kumu Place money in the mouth of a favourite at a dance
Fijian Kune/kune When pregnancy becomes apparent to others
Fijian Kuta Soft sedge (Eleocharis articulata)
Fijian Kutu Louse
Fijian Ko/ya/ He, she
Fijian Uvu-ca Blow with mouth
Fijian Ivi Tahitian chestnut, (Inocarpus edulis); kidney
Fijian S/ikai/ Negative
Fijian Ike Tapa beater
Fijian I-/iri Fan (n)
Fijian Iri-va Fan (v)
Fijian Ulo Maggot
Fijian Gunu-va Drink
Fijian Io Yes
Fijian Sise A fish, the Halfbeak (Hemirhamphus far [Forskal])
Fijian Iise Small sea mammal that looks like a turtle Problematic
Fijian Isi Cut lengthwise; tear off inner bark
Fijian Vico/vico Navel Problematic
Fijian Ucu/na Nose
Fijian Sui Bone
Fijian Laca Sail
Fijian Yadre Forehead Problematic
Fijian Lava Ringworm
Fijian Rava Flat, of nose
Fijian Ravi Lean against
Fijian I/lavo Money
Fijian Lavo/taka Choose, pick, cull Problematic