Entries from Capell 1973 in Pollex-Online

Capell, A. (1973). A new Fijian dictionary. Suva, Government Printer.

Language Item Description
Fijian Vure Pubic region
Fijian Vulu/a Pubic hair
Fijian Vulu Wash hands
Fijian Vunia Hide, conceal
Fijian Vuci Taro garden under wet cultivation
Fijian Vuci/levu Swamp
Fijian Vusi Suspend by means of a loop
Fijian Vucu Hit with a missile
Fijian Vute/vutea Springy underfoot, like some kinds of ground (Cpl) Problematic
Fijian Vuti-a Pluck (hair, feathers), pull up (weeds)
Fijian Vudi Banana
Fijian Vutu (Barringtonia)
Fijian Gaa Opening of mouth, gaping action
Fijian Gari To appeal, attract (of food)
Fijian Gau The middle part of a thing; the waist Problematic
Fijian Vaka/solo/solo Slowly Problematic
Fijian Gata Snake
Fijian Gata A term used in addressing a kalou, like "amen". It is expressive of his power to perform Borrowed
Fijian Qaa Shell of anything Problematic
Fijian Gato Use the break or glottal stop in speaking Problematic
Fijian Gatu Native cloth when it is in wide pieces
Fijian Geegee A climbing bush (Maesa grandis)
Fijian Geli Monkey
Fijian Geti A tree whose bark when scraped is used for dying the hair
Fijian Gii Make a shrill noise; squeak, as bat; squeal, as pig, buzz, as mosquito
Fijian Gigia Tree sp. (Suriana maritima)
Fijian Gogo Weak, infirm, awkward, helpless
Fijian Godro Grunt
Fijian Gu Hum
Fijian Gusu Mouth
Fijian Saa Drive away
Fijian Cava What?
Fijian Caga Span (measurement)
Fijian -sagavulu Ten [in compounds for 'twenty' etc.]
Fijian Cei Who?
Fijian Cakau Coral reef
Fijian Cake Up, upwards; east
Fijian Saku Fish (Platybelone sp., strongylurn sp.) (Rsr)
Fijian Sala Path, road, track
Fijian Saa/levu A highway
Fijian Vaka/salataka/ Lead v
Fijian Cama Outrigger of a canoe
Fijian I/sau/ Needle
Fijian Sau Tattoo marks
Fijian Saubulu Caulk
Fijian Cina-va Find or catch a thing by torchlight
Fijian Ciwa Nine
Fijian Soga A palm (Saga vitiensis)
Fijian Sogo A palm (Saga vitiensis) (Ovalau dialect)
Fijian I coka The tie beams of a house, fastened to the pou