Protoform: FAKA-TOKA [PN] Begin, do for first time; get ready, prepare

Description: Begin, do for first time; get ready, prepare
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*1 Cf. PN *faka-, *toka "settle"

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna Fakatoka Faire pour la première fois (Rch)
Niue Fakatoka To place, put, let go; to plan, organize (Sph)
Samoan Faʔatoʔa First (Prt)
Tokelau Fakatoka Get ready, prepare (Sma)
Tongan Fakatoka Set about, set out, begin (to do something) (Cwd)
Tuvalu Fakatoka Prepare (Rby)

6 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.