Protoform: KAI-TAGI [MQ] Jealous; sullen

Description: Jealous; sullen
Reconstruction: Reconstructs to MQ: Marquesic
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Mangareva Keitagi Etre envieux, jaloux; envie, jalousie (Rch)
Marquesas Kitáne To resent, to be sullen (Crk)
Marquesas Kaitani Délicat, difficile (Dln)
Marquesas Keitani, éitani Jaloux, envieux; jalousie, envie (Dln)

4 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.