Protoform: KIA.2 [TO] Neck, throat

Description: Neck, throat
Reconstruction: Reconstructs to TO: TO
Notes:

*1 Cf. PNP *kakii, PSO *fakakii.

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Uvea Kia Gorge, gosier, cou Borrowed (Btn)
Niuafo Ēou Kia Neck Borrowed (Gry)
Niue Kaa/kia Neck (Sph)
Niue Faka/kia/ To stretch out the neck (McE)
Niue Kia To peep, to poke out one's head (Sph)
Tongan Kia Neck (Cwd)
Tongan Gia The gorge or throat, the neck (Mar)
Tongan Lalo/kia Front of neck, throat (exterior) (Cwd)

8 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.