Protoform: QAA-TAEAO [SO] Tomorrow morning

Description: Tomorrow morning
Reconstruction: Reconstructs to SO: Samoic-Outlier Polynesian
Notes:

Cf. PPN *qaa- 'future time prefix', NP *tai-qao 'morning'

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Samoan ʔAataeao Tomorrow morning; in the morning (with reference to the future) (Mnr)
Tokelau Aataeao Tomorrow morning (Sma)
Vaeakau-Taumako Atiao Tomorrow morning, tomorrow (Hvn)
Vaeakau-Taumako Ateiao Tomorrow (Ray)

4 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.