Protoform: KI-NAA-UTOLU [PN] Third person plural pronoun (independent): *(ki)naa-(u)tolu

Description: Third person plural pronoun (independent): *(ki)naa-(u)tolu
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*0 << PN *ki-laa-utolu

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Natou Third person plual independent pronoun (Fbg)
East Uvea Natou Third person plural independent pronoun (Rch)
Kapingamarangi Ginaadou Third person plural independent pronoun (Lbr)
Niuafoʔou Naatou Third person plural independent pronoun (Tmo)
Tongan Kinautolu Third person plural independent pronoun (Cwd)
Tongan Ginówtóloo They, them, their (when three or more are signified) (Mar)

6 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.