Protoform: QARO-FI-LAGI [NP] Visible sky, weather

Description: Visible sky, weather
Reconstruction: Reconstructs to NP: Nuclear Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Mangaia Aro rangi Weather (Sta)
Penrhyn Arorangè Foreign lands; white man (Lmt)
Penrhyn Aro/rangi Face of the sky (Sta)
Rennellese ʔAgohi gangi Visible sky (Ebt)
Tikopia Aro/rangi Poetic name for sky (Fth)

5 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.