Entries from Salmond 1975 in Pollex-Online

Salmond, A. (1975). A Luangiua (Ontong Java) Word List. Auckland, Department of Anthropology, University of Auckland.

Language Item Description
Luangiua Kikikai Beans
Luangiua Kuaakolo Creepers (make la'ei)
Luangiua Lapiao Brown unicorn fish
Luangiua Loloŋa Cockroach Phonologically Irregular
Luangiua Makau Hard
Luangiua Olo vae Inside of thighs Uncertain Semantic Connection
Luangiua Pulei, puu lei Portion beneath foreskin of penis
Luangiua Pu/malau Red bull's eye
Luangiua Puu Body of octopus
Luangiua Puu/hoe Squid
Luangiua Sakka Gold striped goat fish
Luangiua Sale/kea Spangled emperor fish
Luangiua Simaka 1000
Luangiua Sisi/ʔaava Water butterfly
Luangiua Sisiʔi Bird (red belly, black back)
Luangiua ʔAmi Step
Luangiua (So)ʔao Narrow
Luangiua ʔUpu South
Luangiua Si/a/oa. Si/á/ua (Sar). Two (counting in pairs)
Luangiua Ke/lua/oa Four (fish) [i.e. two pairs]
Luangiua Kalu/ŋa/oa Six (counting in pairs)
Luangiua Ha/ŋa/oa Eight (counting in pairs)
Luangiua O/ʔoa Twins Problematic
Luangiua Akoʔo Black, like frigate bird
Luangiua Ualoko Row of vegetables; when, time Uncertain Semantic Connection
Luangiua Uluau Tiger shark
Luangiua ʔOʔo Strong wind
Luangiua Pa/ʔoo Trunk of sugar palm
Luangiua Pala/pala Soft
Luangiua Poʔo Vagina
Luangiua Masiʔe Rise up. Aufstehen [stand up, get up] (Sar).
Luangiua Se/lia Seek, look for
Luangiua Haasele/sele To favour
Luangiua Maisu Face
Luangiua ʔAva Grave. Cemetery (Hbn).
Luangiua Vasili Ask Phonologically Irregular
Luangiua Aieea, ʔia Why?
Luangiua Sivo Nine
Luangiua Kau(a)leʔa Beautiful, nice, pretty, pleasant; thank you
Luangiua Liʔi To whip
Luangiua Maʔiŋi White. Clean (Hbn).
Luangiua Hulo Run; to sail
Luangiua Oho Start, jump with fright; scream
Luangiua Kaha Away (loc)
Tokelau Tino mai To be fulfilled, come true, take shape
Luangiua Kiŋo To feel like
Luangiua Mili Twist, bore
Luangiua Kama/a-, maka/a- Diminutive prefix
Luangiua Puu/mea Pudding Problematic
Luangiua Puupuu Netting fibre/string; cotton thread Uncertain Semantic Connection