Protoform: FAKA-TIKA [EP] Agree, accept, allow

Description: Agree, accept, allow
Reconstruction: Reconstructs to EP: East Polynesian
Notes:

*0 << *faka- , EP *tika 'straight, correct'

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Mangareva ʔAkatika Justifier, rectifier; pratiquer, accomplir (Rch)
Manihiki-Rakahanga Fakatika Grant (a request). Agree, accept (Osn). (Sve)
Marquesas Haʔatiʔa, haʔatika (Ua Pou) Croire, ajouter foi, faire confiance. Accepter (Atl). (Lch)
New Zealand Maori Wha(k)atika Acknowledge as right (Wms)
Penrhyn Akatika To agree, accept, admit, approve, justify... (Sta)
Rarotongan ʔAkatika Agree, allow, consent (Bse)
Tahitian Faatia To agree to a thing; to justify; also to relate a story (Dvs)
Tuamotu Fakatika To recount, narrate, tell (Stn)
Tuamotu Hakatika To authorize, grant, permit, allow... (Stn)
Vaeakau-Taumako Hua/sika/sika-ina Aim (at); discuss Problematic (Hvn)

10 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.