Protoform: KII.1 [EP] Say, speak

Description: Say, speak
Reconstruction: Reconstructs to EP: East Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Easter Island Kii To say, speak (Kvt)
Hawaiian ʔIi To say, speak; suppose; saying (Pki)
Mangareva Ki mai, ki atu Dire (Rch)
Manihiki-Rakahanga Ki To say. Tell (Sve). (Krk)
Marquesas ʔI Dire, parler, penser Problematic (Dln)
Moriori Ki Say (Shd)
New Zealand Maori Kii Say, tell, mention, call, think, speak (Wms)
Rarotongan Kii Talk, speak (Bse)
Tahitian I To speak (obs.) (Dvs)
Tuamotu Kii To speak, say; voice, word (Stn)

10 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.