Protoform: QUME-LEI [PN] Fish (Naso sp.)

Description: Fish (Naso sp.)
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna ʔUme/ʔumelei Nom d'un poisson (Mfr)
Niuatoputapu ʔUmelei (Naso literatus) (Dye)
Nukuoro Umalei Fish sp. (rare) (Crl)
Samoan Umelei Name given to ume (Naso spp.) when about 6 inches long (Mnr)
Takuu Ume rei, umarei Variety of Naso unicornis (Mle)
Tokelau Umelei Smooth-headed Unicornfish (Naso lituratus) (Sma)
Tongan ʔUme lei Variety of 'ume (leather-jacket) (Cwd)
Tuvalu Umelei (Naso lituratus) (Jsn)

8 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.