Protoform: KOI.5 [CE] Quick

Description: Quick
Reconstruction: Reconstructs to CE: Central-Eastern Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Mangaia Koi Fast, quick (Sta)
Mangareva Koi Faire vite, se hâter (Rch)
Mangareva Ko/koi Vitesse; filer vite; aller contre le vent (Rch)
Manihiki-Rakahanga Koi/koi Quick (Ttr)
Manihiki-Rakahanga Kohi/kohi Hurry Phonologically Irregular (Sve)
Marquesas Vae koi Qui marche vite (Dln)
Marquesas Koi Bon marcheur, qui va, qui marche vite. Courir, run (Atl). (Lch)
Penrhyn Koi To go hurriedly (Sta)
Rapa ʔAka/koi/koi To hurry (Sks)
Rarotongan Koi Nimble (Bse)
Rarotongan Ngaa/koʔi/koʔi Quick (of pace or legs) Phonologically Irregular (Bse)
Tahitian ʔOi/ʔoi Rapide, agile, rapidement; tôt, vite (Lmt)
Tuamotu Haka/koi Hurry up, hasten (Stn)
Tuamotu Koi/koi Speed; quick(ly) (Stn)

14 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.