Protoform: TUKI.C [PN] Pounder, pestle; thing for pounding or striking

Description: Pounder, pestle; thing for pounding or striking
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Ifira-Mele T/tuki Slitgong (Clk)
Luangiua Kuʔi Pestle (Smd)
Mangareva Tuuki Pilon (Rch)
Marquesas Tuki (MQN), tuʔi (MQS) Pétrir avec le pilon (Lch)
Marquesas (Keʔa) tuki (MQN), keʔa tuʔi (MQS) Pilon de pierre; stone pounder (Chf)
Moriori Tchuk Killing club (Bke)
New Zealand Maori Tuki/tuki Pestle, pounder (Wms)
Nuguria Tuki/tuki Pestle (for breadfruit) (Ray)
Nuguria Tuki/tuki Pounder, wooden tool for mashing taro (Dvl)
Rapa Tuki Mortar. Large flat stone to pound popoi on (MCl). (Grn)
Sikaiana Tuki Wooden pounder, hammer (Dnr)
Sikaiana T/tuki A nail (Dnr)
Tahitian Tui A pestle (Dvs)
Takuu Tuki Food pounder; drum (Mle)
Tokelau Tuki Pestle, food-pounder (Sma)
Tongan Toogi A hammer or mallet (Mar)
Vaeakau-Taumako Tuki Small stick for stirring when making pudding (Hvn)
Vaeakau-Taumako Tuki/tuki Pestle (for breadfruit) (Hvn)

18 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.