Search Pollex Online

in

1117 Results matching "tau" in entry:

Language Reconstruction Reflex Description
New Zealand Maori TA.ARA-TAURA Ara-taura A rope to climb by; a rope ladder (Col)
Rarotongan TA.ARA-TAURA Arataura Rope-ladder
Tahitian TA.ARA-TAURA Arataura A rope ladder; a rope to climb by; one placed as a guide for a blind person
Vaeakau-Taumako PN.QALUGA.1 Alunga Wind from southeast (TAU wind from west) Problematic
Rarotongan PN.AMU Amuamu Revile, reproach, deride, taunt
Vaeakau-Taumako PN.QANA.1 Vae/ana Cave ; cave [Vaeakau Dialect], bottom of cave [Taumako Dialect]
New Zealand Maori NP.APAKULA Apakura Mother who engages younger son, Whakatau-pootiki, to avenge his brother's death
Moriori NP.APAKULA Apukura Mother who engages a relative, Whakatau to avenge the death of her son Tuu
Rarotongan NP.APAKULA Apakura Mother who engages Vakatau-ii to avenger her son's death
Nuguria SO.ATUA-LOA Hatualoa Tausendfuss
Vaeakau-Taumako AN.EFU.1 Epu Unclear [TAU] Phonologically Irregular
Vaeakau-Taumako PN.FAQELE Haele/angia [VAE], haele/akina [TAU] Take care of children when they are small
Vaeakau-Taumako OC.FAFIE Vahie [TAU], hahie, fafie Firewood
Rennellese PN.FAI.5 Hai tauʔa To battle, make war Problematic
East Futuna XW.FAI-TAU Faitau Ramasser des feuilles de bananiers ou d'arbres à pain pour faire le four ou la cuisine
East Uvea XW.FAI-TAU Faitau Ramasser les feuilles dont on couvre les vivres dans le four
East Uvea PN.TAU.12 Tau Les feuilles de bananier
East Futuna PN.TAU.12 Tau Feuilles de bananier ou d'arbre à pain utilisées pour recouvrir le four
Niue PN.TAU.12 Tau To cover (of earth oven or house)
Samoan XW.FAI-TAU Faitau To get leaves to cover in the oven
Tongan XW.FAI-TAU Faitau To get leaves for a native oven
Vaeakau-Taumako EO.FAKA-.1 F(a)ka- [NUP], haka- [TAU] Causative prefix
East Futuna PN.FAKA-QAFU.2 Tau-afu November
New Zealand Maori NP.FAKATAU Whakatau-pootiki Apakura's young son who avenges death of his nephew Tuu-whakararo
Moriori NP.FAKATAU Whakatau Avenges Apakura's son Tuu
Marquesas NP.FAKATAU Haʔatau-niua Apaku`a's brother who assists in avenging her son
Rarotongan NP.FAKATAU Vakatau-ʔiʔi Avenger of Apakura's son, Tuu-ranga-taua
Samoan NP.FAKATAU Vaʔatau-sili Kills Apakura's brothers who have murdered her son
East Futuna PN.FAKA-TAU- Fakatau- Simultanément; en même temps (préverbe)
Pukapuka PN.FAKA-TAU- Wakatau- At each other, simultaneously; similar to, comparable to. Reciprocal action, doing something together (Sby).
Tikopia PN.FAKA-TAU- Fakatau- Make a relation
Tongan PN.FAKA-TAU- Fakatau/tehina Like a brother or sister Problematic
Tongan PN.FARO.2A Fao Stretch tight, make taut
Marquesas NP.FAALOA Haʔoa (Epinephelus tauvina). Mérou lutre, loch mouchetée; Greasy Grouper [Northwest Marquesan Dialect] (Atl).
Mangareva NP.FAALOA ʔAroa (Epinephelus tauvina). (+ E. melanostigma) (Rch).
Pukapuka NP.FAALOA Waaloa (Epinephelus tauvina)
Tahitian NP.FAALOA Faaroa Spotted sea bass (Epinephelus tauvina). Mérou (Epinephelus areolatus) (Lmt).
Tokelau NP.FAALOA Faaloa (Epinephelus tauvina)
Vaeakau-Taumako PN.FAANAU.A Tau/fanau, thau/fanau Brother
Vaeakau-Taumako PN.FATU-TILI Vahili [VAE, NUP], pasili [TAU]. +Vasili (Lch.) Thunder
Tongan PN.FEFEKA Fefeka Hard, tough, stiff, taut, tight
East Uvea MP.FETAQU Fetau Calophyllum inophyllum
Fijian MP.FETAQU Vetau (Calysaccion tinctorium)
Niue MP.FETAQU Fetau (Calophyllum inophyllum)
Pukapuka MP.FETAQU Wetau A tree (Calophyllum inophyllum)
Samoan MP.FETAQU Fetau The name of a tree (Calophyllum inophyllum)/
Tikopia MP.FETAQU Fetau Tree sp. (Calophyllum inophyllum)
West Uvea MP.FETAQU Fetau (Callophyllum inophyllum) [Muli Dialect]
New Zealand Maori TA.FII-TOI Whiitau Flax fibre prepared for weaving by removing outer skin [Eastern Maori Dialect] (Bgs.)
Vaeakau-Taumako PN.FOLO Lho/mia [VAE,TAU], folo/mia [NUP] Swallow