Protoform: TURI-QI-LIMA [PN] Elbow: *tuli(-qi)-lima

Description: Elbow: *tuli(-qi)-lima
Reconstruction: Reconstructs to PN: Polynesian
Notes:

*0 < PN *turi, *lima

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Turiinima Outside elbow joint (Fbg)
East Uvea Tuli nima Coude (Rch)
Easter Island Turi rima Elbow (Wbr)
Mangareva Turi rima Coude (Rch)
Niue Tulilima Elbow (Sph)
Rennellese Tugi (aa) gima Elbow (Ebt)
Samoan Tulilima Elbow (Prt)
Tokelau Tulilima Elbow (Sma)
Tongan Tuiʔi-nima Elbow (Cwd)
Tuamotu Turi rima The elbow (Stn)
Tuvalu Tulilima Elbow (Jsn)
West Futuna Turi rima Elbow (Cpl)

12 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.