Protoform: KIMOA [SO] Rat

Description: Rat
Reconstruction: Reconstructs to SO: Samoic-Outlier Polynesian
Notes:

*1 Cf. PTO *kumaa "rat".

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
East Futuna Kimoa Rat (Mfr)
Emae Kimoa Rat (Cpl)
Ifira-Mele Kimoa Rat (Clk)
Kapingamarangi Gimoo Mouse (Lbr)
Nuguria Imoa Rat (Ray)
Nuguria Kimoa Rat, mouse (Dvl)
Nukuoro Gimoo. Kimoa (Crn). Mouse. Rat (Crl)
Rennellese Kimoa (Rattus exulans rennelli) (Ebt)
Samoan ʔImoa Rat (Prt)
Takuu Kimoa Rat (from Nukuria) Borrowed (Mle)
Tokelau Kimoa Rat (Sma)
Tuvalu Kimoa Rat (Rby)
West Futuna Kimoa, kimo (ANU) Rat (Dty)
West Uvea Kimoa Rat, souris (Hmn)

14 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.