Protoform: KI.1 [FJ] Preposition marking goal or recipient: to, towards

Description: Preposition marking goal or recipient: to, towards
Reconstruction: Reconstructs to FJ: Fijic
Notes:

Pollex entries:

Language Reflex Description Source
Anuta Ki To, towards. (Talk) about (Fbg). (Yen)
East Futuna Ki To, towards (preposed particle) (Mfr)
East Uvea Ki Particule du datif, s'emploie aussi pour indiquer le mouvement vers un endroit, une personne (Rch)
Easter Island Ki For, in, on, till, to, towards, until (Fts)
Fijian Ki To, towards (preposed particle) (Cpl)
Hawaiian I To, towards (preposed particle) Problematic (Pki)
Ifira-Mele Ki- To (Clk)
Kapingamarangi Gi To, toward; by means of (Lbr)
Luangiua I To, from, at; direction (Smd)
Mangareva Ki Marque le régime direct ou indirect des verbes (Rch)
Manihiki-Rakahanga Ki Preposition: to (Krk)
New Zealand Maori Ki Preposed nominal particle marking indirect object or goal of intransitive constructions and instrument of transitive constructions; to (Bgs)
Niuafoʔou Ki To, towards (Dye)
Niue Ki To (before proper noun phrases, including local nouns) (Sph)
Niue Ke (he) To, before common nouns (Sph)
Nukuoro Gi To, towards (preposed particle) (Crl)
Penrhyn Ki Movement towards (Sta)
Pukapuka Ki Preposition meaning "to, where to" (Mta)
Rarotongan Ki To, towards (preposed particle) (Bse)
Rennellese Ki To, towards (preposed particle) (Ebt)
Samoan ʔI To, towards (preposed particle) (Prt)
Sikaiana Ki To (Dnr)
Tahitian I A, au (Lmt)
Takuu Ki To, towards, inside (Mle)
Tikopia Ki To (Fth)
Tokelau Ki Direction towards a goal including physical movement but extending to the arguments of perception, communication and cognition, to (Hpr)
Tongan Ki To, towards (preposed particle) (Cwd)
Tongan Gi At, to, into; than; towards, among; against, opposite (Mar)
Tuamotu Ki To, towards (preposed particle) (Stn)
Vaeakau-Taumako Ki To, towards (Hvn)
Vaeakau-Taumako A/ki/na There, to there (anaphoric pronoun representing noun phrases with the prepositions i and ki) (Hvn)
West Futuna Ki (WFU), gi (ANI) To, towards (Cpl)
West Uvea Gi Préposition (a) directionnelle: à, vers; (b) instrumentale: avec (Hmn)

33 entries found

Download: Pollex-Text, XML Format.